#

ഹാശാ ആഴ്‌ച ശുശ്രുഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ

28-03-2021 ഞായർ
5:30pm സന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം
29-03-2021 തിങ്കൾ
9:00am പ്രഭാതനമസ്ക്കാരം
12:00 noon ഉച്ചനമസ്ക്കാരം
5:30pm സന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം
30-03-2021 ചൊവ്വാ
9:00am പ്രഭാതനമസ്ക്കാരം
12:00 noonഉച്ചനമസ്ക്കാരം
5:30pm സന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം
31-03-2021 ബുധൻ
9:00am പ്രഭാതനമസ്ക്കാരം
12:00 noon ഉച്ചനമസ്ക്കാരം
4:00pm ഹൂസോയോ
5:30pm സന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം
01-04-2021 പെസഹാ വ്യാഴം
4:00am പ്രഭാതനമസ്ക്കാരം
വി. കുർബ്ബാന
5:30pm സന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം
02-04-2021 ദുഃഖവെള്ളി
8:00am പ്രഭാതനമസ്ക്കാരം,
മൂന്നാംമണി
9:30amഒന്നാംപ്രദക്ഷിണം
11:45amധ്യാനപ്രസംഗം
12:45pmസ്ലീബാ ആരാധന
കുരിശു കുമ്പിടീൽ
കബറടക്കം
5:30pmസന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം
03-04-2021 ദുഃഖശനി
7:30am മൂന്നാംമണിനമസ്ക്കാരം
വി. കുർബ്ബാന
5:30pmസന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം
04-04-2021 ഉയിർപ്പ് പെരുന്നാൾ
2:30am രാത്രിനമസ്ക്കാരം
പ്രഭാതനമസ്ക്കാരം,
ഈസ്‌റ്റർ ശുശ്രുഷ
5:00am വി. കുർബ്ബാന